Reklamacje | Paczki od 20£, Przewozy, transport Polska Anglia. Przewóz, paczki, przesyłki, busy z Polski do Anglii elkbus

Reklamacje

Cztery podstawowe i najczęściej występujące przypadki, z powodu których składane są reklamacje, to:

1. nieterminowe dostarczenie,

2. zagubienie,

3. uszkodzenie,

4. ubytek zawartości przesyłki.

Zdarzają się również reklamacje z powodu naliczenia dodatkowych opłat (np. za paczkę niewymiarową lub niezgodną z zamówieniem), niewykonania usługi, zwrotu do nadawcy czy przeadresowania paczki bez zgody nadawcy, ale są to bardzo rzadko występujące sytuacje.

Jeśli wysyłamy towary kruche lub bardzo delikatne, które wymagają specjalnego traktowania, naklejamy na paczce oznaczenie „uwaga szkło” lub „góra-dół” , jest to dodatkowy sygnał dla kuriera, by obchodził się z paczką delikatnie i np. nie ustawiał jednej na drugą bez specjalnego zabezpieczenia. Kolejną dobrą praktyką jest fotografowanie każdej paczki przed wysyłką. Wprawdzie zdjęcie nie uchroni przesyłki przed zniszczeniem, ale będzie wartościowym dowodem w momencie składania reklamacji.

Jeżeli przesyłka zaginęła, prawo do składania reklamacji ma Zleceniodawca. Odbiorca ma taką możliwość dopiero wtedy, gdy zleceniodawca się tego prawa zrzeknie na jego korzyść.

W przypadku gdy zauważymy, że nasza przesyłka lub jej zawartość uszkodzona należy niezwłocznie poinformować kuriera, który doręczał przesyłkę lub firmę doręczającą.

Protokół sporządzony przez kuriera stanowi gwarancję pozytywnie rozpatrzonej reklamacji!!

Procedury reklamacyjne u naszych przewoźników

DPD

– niewykonania usługi
– opóźnienia
– zagubienia
– uszkodzenia
– ubytku przesyłki

– nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
– tytuł reklamacji;
– udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości :w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
– kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub
faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana ;
– potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
– udokumentowaną kwotę roszczenia;
– dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
– wykaz załączonych dokumentów;
– kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
– podpis Reklamującego,
– dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki musisz zgłosić w formie pisemnie w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, przewidywanego terminu wykonania usługi. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD Polska jesteś zobowiązany dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji.

GLS

– niewykonania usługi
– opóźnienia
– zagubienia
– uszkodzenia
– ubytku przesyłki

– oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie,

– kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,

– odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),

– kopię PN,

– kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody.

GLS Poland może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za Usługi.

Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Paczki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń, z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzeń Paczki, zgłoszonych GLS Poland przez Odbiorcę (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Paczki), na piśmie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Paczki, pod warunkiem jednak, że Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia Paczki do przemieszczania do chwili jej wydania.

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie, na adres GLS Poland, w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w razie utraty Paczki– w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez GLS Poland do przemieszczania, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.