Regulamin - Paczka od 18 funtów, Przewozy, transport Polska Anglia. Przewóz, paczki, przesyłki, busy z Polski do Anglii elkbus

Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ PRZEWOZU OSÓB PRZEZ FIRMĘ ELKBUS

 • 1

Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników ELKBUS oraz podmioty współpracujące z ELKBUS przy wykonywaniu usług.

 • 2

ELKBUS zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi ELKBUS ma podpisaną stosowną umowę handlową.

 • 3
 1. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
 2. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 3. Zleceniodawca – podmiot który zleca ELKBUS wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 4. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.
 • 4
 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.elkbus.eu za potwierdzeniem pracowników ELKBUS, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika staja się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowana umowa między stronami stanowi inaczej.
 3. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.
 4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
 5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz ELKBUS przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 6. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel ELKBUS (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności    o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 • 5
 1. Nadawca jest obowiązany oddać ELKBUS przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać ELKBUS w opakowaniu, które powinno między innymi:
 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • być odpowiednio wytrzymałe;
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.” W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki
 1. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.
 • 6
 1. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana. 
 2. Przekazując przesyłkę dla podwykonawcy (firmy kurierskiej), nadawca Oświadcza, że nie znajdują się w środku, żadne zakazane Rzeczy i przedmioty wyłączone z przewozu w pkt. 7.1.
 3. Spod odpowiedzialności Elkbus wyłączone są też przedmioty, które szczególnie łatwo uszkodzić (np. kryształowy wazon, porcelana itp.) albo cenne (np. papiery wartościowe, dzieła sztuki, kosztowności, dokumenty)
 4. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia ELKBUS może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 5. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się przedstawiciel, ELKBUS dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 6. Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy.
 • 7
 1. Rzeczy i przedmioty wyłączone z przewozu:

          – których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

          – niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne,
wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

          – zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych
w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

          oraz towarów: opodatkowanych akcyzowych jak: papierosy, tytoń, alkohol;

          – zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

          – mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;  

          – zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,
certyfikaty i  jakiekolwiek inne walory zbywalne.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień ELKBUS może:

          – odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu.

          – nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej ELKBUS z tytułu wykonania usługi.

 1. ELKBUS może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny w przypadku:

         – czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,

         – niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

         – gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się  ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;

         – gdy istnieje podejrzenie, że przesyłka zawiera rzeczy lub przedmioty opisane w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

         – ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

 • 8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

 • 9
 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel ELKBUS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wysokość odszkodowania należnego od przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości przewożonego bagażu.
 3. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął za pokwitowaniem na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 5. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko ELKBUS.
 6. ELKBUS ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki    w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 7. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu ELKBUS upoważniony ubezpieczyciel.
 8. ELKBUS ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 9. Odpowiedzialność ELKBUS nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 10. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ELKBUS ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 1000 PLN.
 • 10
 1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
 2. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika ELKBUS w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.
 3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez ELKBUS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne.
 • 12
 1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

          – Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

          – Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;

          – Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

 1. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 3 miesięcy licząc od dnia prawidłowego jej wniesienia.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, ELKBUS powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie
  i sposobie przekazania należności.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 4. Przesyłka nie doręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

 

 • 13

          Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach po wysiadce osoby przewożonej.

W busie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

ELKBUS ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer:

 1. nie przestrzega warunków umowy przewozu,
 2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki, itp.),
 3. znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać Współpasażerom,
 4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla Współpasażerów, chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego,
 5. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,
 6. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie busa na granicy.
 • 14
 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby ELKBUS przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez ELKBUS usługi.