Regulamin | Paczki od 20£, Przewozy, transport Polska Anglia. Przewóz, paczki, przesyłki, busy z Polski do Anglii elkbus

Regulamin

 • REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ PRZEWOZU OSÓB PRZEZ FIRMĘ ELKBUS
 • 1

Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników ELKBUS oraz podmioty współpracujące z ELKBUS przy wykonywaniu usług.

 • 2

ELKBUS zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych dla firm zewnętrznych, z którymi ELKBUS ma podpisaną stosowną umowę handlową.

 • 3
 • Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
 • Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 • Zleceniodawca – podmiot który zleca ELKBUS wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 • Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.
 • 4
 • Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu poprzez dostępne kanały komunikacji oraz potwierdzeniu przez pracowników ELKBUS, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 • Złożenie potwierdzonego zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.
 • Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.
 • W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
 • W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz ELKBUS przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 • ELKBUS  nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania i odbioru przesyłek przez zew. firmy kurierskie jak GLS, DPD, Fedex, UPS.
 • W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel ELKBUS (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. W przypadku braku płatności za zwrot przesyłki Przewoźnik magazynuje ją w swojej siedzibie na koszt Nadawcy. Koszt magazynowania wynosi 25 zł za dzień, a roszczenie to będzie dochodzone przez Przewoźnika na drodze cywilnoprawnej.
 • Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 • 5
 • Nadawca jest obowiązany oddać ELKBUS przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 • Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania kartonowego o regularnych kształtach, Nadawca jest obowiązany oddać ELKBUS, które powinno między innymi:
 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • być odpowiednio wytrzymałe;
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.” W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki
 • Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.
 • 6
 • Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana. (Kierowca lub firma kurierska GLS, DPD, Fedex, UPS będzie dodatkowo weryfikowała wagę – gdzie za rozbieżności dodatnie zostanie naliczona dodatkowa opłata)
 • Przekazując przesyłkę dla podwykonawcy (firmy kurierskiej np. GLS, DPD, Fedex, UPS), nadawca Oświadcza, że nie znajdują się w środku, żadne zakazane Rzeczy i przedmioty wyłączone z przewozu w pkt. 7.1.
 • ELKBUS nie odpowiada za towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne w tym spożywcze łatwo psujące się wymagające specyficznych warunków przewozu).
 • Spod odpowiedzialności Elkbus wyłączone są też przedmioty, które szczególnie łatwo uszkodzić (np. kryształowy wazon, porcelana, słoiki itp.) albo cenne (np. papiery wartościowe, dzieła sztuki, kosztowności, dokumenty)
 • Elkbus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.
 • Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia ELKBUS może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 • Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się przedstawiciel, ELKBUS dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Z czynności tej spisany jest protokół podpisany przez uczestników czynności.
 • Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy.
 • Przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn :
 • -brak lub wadliwe opakowanie,
 • -jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie
 • -naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni.
 • Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenia lub opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.
 • Elkbus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, jeżeli nie można przypisać Elkbus winy, a w szczególności jeśli:
 • -przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, kodzie pocztowym lub miejscowości odbiorcy)
 • -adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy)
 • -zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu.
 • -zaistnieje siła wyższa, m.in. trudne warunki pogodowe, strajki, awaria samochodu itp.
 • Nie odpowiadamy za przewóz rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, które wymagają specjalnego traktowania podczas transportu: artykuły elektroniczne, rzeczy szklane, materiały w stanie płynnym itp. chyba że transport takich rzeczy jest uzgodniony wcześniej z biurem.
 • 7
 • Rzeczy i przedmioty wyłączone z przewozu:

         – których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

– niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

– zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

         – oraz towarów: opodatkowanych akcyzowych jak: papierosy, tytoń, alkohol;

 • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
 • zawierających zwłoki i szczątki zwłok zwierzęcych;

         – mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;  

         – zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,

            certyfikaty i  jakiekolwiek inne walory zbywalne.

         – inne towary delikatne w tym spożywcze łatwo psujące się wymagające specyficznych warunków przewozu

 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień ELKBUS może:

         – odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu.

         – nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej ELKBUS z tytułu wykonania usługi.

 • ELKBUS może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny w przypadku:

        – niemożności jej wykonania,

        – niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

        – gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się  ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;

        – gdy istnieje podejrzenie, że przesyłka zawiera rzeczy lub przedmioty opisane w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

        – ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

 • 8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać Imię i Nazwisko, nazwę ulicy i nr domu/ mieszkania, kod pocztowy nr tel.

 • 9
 • W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel ELKBUS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 • Wysokość odszkodowania należnego od przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości przewożonego bagażu.
 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął za pokwitowaniem na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 • Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko ELKBUS.
 • ELKBUS ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.  ELKBUS nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które pomiędzy nadaniem przez Nadawcę a odbiorem przez Odbiorcę były na pewnym etapie transportowane przez podmiot trzeci, np. firmę kurierską.
 • Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu ELKBUS upoważniony ubezpieczyciel/osoba.
 • ELKBUS ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 • W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ELKBUS ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 700 PLN.
 • Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
 • Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika ELKBUS w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.
 • Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez ELKBUS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne oraz nieprawidłowe opakowanie wymagane przez firmy kurierskie lub niewystaczające zabezpieczenie przesyłki.
 • 12

Płatność za przesyłkę jest dokonywana na rachunek bankowy przewoźnika o nr

66 1140 2004 0000 3202 7709 9268 (mbank)

 • 13
 • Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

         – Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

         – Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;

– Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym  pełnomocnictwem.

 • Reklamacja powinna być wniesiona w terminie 2 dni od doręczenia przesyłki z wymaganymi załącznikami wskazanymi w punkcie 12 ppkt 2 przez Nadawcę, Odbiorcę lub Zlecenidawcę. ., Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie ok. 3 miesięcy licząc od dnia prawidłowego jej wniesienia (termin może uleć wydłużeniu jeśli wydłuży się proces wydania orzeczenia przez firmę Kurierską lub nastąpią inne nieprzewidziane okoliczności).
 • Po rozpatrzeniu reklamacji, ELKBUS powiadamia reklamującego za pomocą wiadomości email lub listownie o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 • Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 • Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
 • Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 • Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby ELKBUS przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ELKBUS  informuję, iż:1) administratorem  danych osobowych jest  Piotrem Stańczuk prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą tuplace.pl – Piotr Stańczuk adres:  ul. Popiełuszki 12/28 , 19-300 Ełk , NIP 848-172-23-36

2) inspektorem ochrony danych jest Piotr Stańczuk

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek oraz przewozu osób przez firmę ELKBUS na podstawie art. 6 ust 1 pkt c oraz d  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Piotr Stańczuk oraz podmioty, którym zleci on dostarczenie przesyłki do odbiorcy  w zakresie niezbędnym do zrealizowania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek oraz przewozu osób

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie kodeksu postępowania karnego.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane od momentu wykonania zlecenia.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zlecenia.

10) Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.